วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 7 การใช้โปรแกรมเสริมตกแต่งชิ้นงาน

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
1. ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ก็คือสื่อการเรียนการสอน (Instruction Media) เนื่องจากสื่อการเรียนการสอน เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ไปยังผู้เรียนในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหลักในการนำเสนอและการจัดการ อันได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction) และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม (CBT : Compute-Based Training) ซึ่งวงการศึกษาของไทยมีความตื่นตัวอย่างมาก เกี่ยวกับพัฒนาการและการใช้งานของบทเรียนดังกล่าว เนื่องจากได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังจะเห็นได้จากสถานศึกษาหลายแห่งได้ริเริ่มโครงการพัฒนาบทเรียน CAI และ CBT ขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ ทั้งการสอนเสริมในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน หรือใช้สอนแทนผู้สอนในกรณีที่เนื้อหามีความสลับซับซ้อน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างไรก็ตาม การที่จะดำเนินการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ เหล่านั้น บุคลากรโดยเฉพาะครูเป็นจำนวนมากที่ประสบการปัญหาในการเตรียมทรัพยากรเพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน โดยเฉพาะรูปภาพที่ผ่านการตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นความอยากรู้ อยากเรียน อยากเห็น ของผู้เรียน ทางศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน จังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม photoshop ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้กับครูผู้สอนในการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานให้เป็นที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไป

2. หลักสูตร เนื้อหาสาระ และกระบวนการฝึกอบรม
- ระยะเวลา 2 วัน
- เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย
- รู้จักโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก
- การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ photoshop
- การตัดต่อ ปรับสี แสง และเงาให้กับภาพ
- การสร้างและตกแต่งตัวอักษร
- การตกแต่งและแก้ไขภาพ
- การสร้าง banner และชิ้นงานที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการ
- การประเมินสื่อการเรียนรู้
- กระบวนการฝึกอบรม เป็นการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป คือ โปรแกรม photoshop

3. วัตถุประสงค์
· มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก
· มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ photoshop
· สามารถตัดต่อ ปรับสี แสงและเงาให้กับภาพได้
· สามารถสร้างและตกแต่งตัวอักษรได้
· สามารถตกแต่งและแก้ไขภาพได้
· สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานของตัวเองได้อย่างน้อย คนละ 2 ชิ้น
· สามารถประเมินประสิทธิภาพผลงานที่สร้างขึ้นได้

4. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
· มีความรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรมประมวลคำ (Word) โปรแกรมการจัดการรูปภาพ
· ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
· มีความรู้ภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย

5. สื่อ/อุปกรณ์
· คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ทางศูนย์ฝึกอบรมเตรียมไว้แล้ว)
· โปรแกรมสำเร็จรูปที่เลือกใช้ในการอบรม (ทางศูนย์ฝึกอบรมเตรียมไว้แล้ว)
· ข้อมูล เนื้อหา สารสนเทศประกอบ (โดยเฉพาะภาพนิ่ง หรือภาพสื่อการสอนของผู้เข้ารับการอบรม) ต้องเตรียมมาให้มากที่สุด โดยการจัดเก็บเป็นไฟล์รูปภาพ ตระกูล .jpg จะดีมาก
หมายเหตุ : หากผู้ใดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาด้วย กรุณา install โปรแกรม Photoshop CS3 และ install ตัวอักษร (Fonts) ให้มาก ๆ เพื่อสะดวกในการสร้างชิ้นงาน


6. การประเมินผล (วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์)
· วิธีการ
· สังเกตการมีส่วนร่วมในการอบรมปฏิบัติการ
· ประเมินผลงาน
· ทดสอบผลการเรียนรู้